Gladys Thayer Reasoner Correspondence: S 1911, 1920s