Emma Beach Thayer Correspondence: Reasoner, Gladys Thayer 1910-1923