Abbott Handerson Thayer Correspondence: Reasoner, Gladys Thayer 1897-1919