Gladys Thayer Reasoner Correspondence: Reasoner, David, 1921-1923