Gladys Thayer Reasoner Correspondence: Reasoner, David 1921-1923