Gladys Thayer Reasoner Correspondence: Palmer, H. P., 1935-1937