Gladys Thayer Reasoner Correspondence: Palmer, H. P. 1935-1937