Correspondence: P, Miscellaneous: Pra-Pri 1838-1877