Gladys Thayer Reasoner Correspondence: P, 1911-1937