Diaries: Miscellaneous Volume 13, 1932 November-1933 February