Diaries: Miscellaneous Volume 11 1931 September-1932 April