Diaries: Miscellaneous Volume 11, 1931 September-1932 April