Correspondence: K, Miscellaneous: Ka-Ki, 1846-1870