Gladys Thayer Reasoner Correspondence: J, 1911-1936