Correspondence: E, Miscellaneous: Ed-Eg, 1845-1863