Correspondence: Dyson, Katherine (Kitty), 1961-1965