Correspondence: Dury, Louisa Gibson, 1848, 1861-1871