Correspondence: Dury, Louisa Gibson 1848, 1861-1871