Kate Bloede Thayer Correspondence: Dow, Thomas Millie, 1881-1886