Kate Bloede Thayer Correspondence: Dow, Thomas Millie 1881-1886