Emma Beach Thayer Correspondence: Dow, Thomas Millie 1884-1888