Emma Beach Thayer Correspondence: Dow, Thomas Millie, 1884-1888