Abbott Handerson Thayer Correspondence: Cortissoz, Royal 1916-1917