Abbott Handerson Thayer Correspondence: Cortissoz, Royal, 1916-1917