Gladys Thayer Reasoner Correspondence: Buckley, Lily, 1917-1922