Gladys Thayer Reasoner Correspondence: Bourne, Randolph 1915-1916