Gladys Thayer Reasoner Correspondence: Bourne, Randolph, 1915-1916