David Reasoner Correspondence: Birch, Mary Thayer 1924