Gladys Thayer Reasoner Correspondence: Birch, Mary Thayer 1916-1927