Emma Beach Thayer Correspondence: Birch, Mary Thayer, 1891-1923