Gladys Thayer Reasoner Correspondence: Birch, Elsie, 1916-1936