Gladys Thayer Reasoner Correspondence: B 1912-1937