Correspondence: White House, Washington, DC, 1980-1981, 1990