Gladys Thayer Reasoner Correspondence: T, 1911-1941