Case Study Houses: Smith, R. Whitney, Case Study Houses #5, #12 circa 1945-1946