Gladys Thayer Reasoner Correspondence: S, 1911, 1920s