Emma Beach Thayer Correspondence: Reasoner, Gladys Thayer, 1910-1923