Abbott Handerson Thayer Correspondence: Reasoner, Gladys Thayer, 1897-1919