Gladys Thayer Reasoner Correspondence: R 1922-1924