Gladys Thayer Reasoner Correspondence: R, 1922-1924