Correspondence: P, Miscellaneous: Pra-Pri, 1838-1877