Diaries: Miscellaneous Volume 13 1932 November-1933 February