Correspondence: Lissim, Simon - Luski, Sonia 1947-1968