Gladys Thayer Reasoner Correspondence: K-L, 1908-1935