Gladys Thayer Reasoner Correspondence: J 1911-1936