Gladys Thayer Reasoner Correspondence: G-H 1909-1942