Gladys Thayer Reasoner Correspondence: G-H, 1909-1942