Gladys Thayer Reasoner Correspondence: F, 1911-1935