Emma Beach Thayer Correspondence: Cortissoz, Royal 1917, 1921-1923