Emma Beach Thayer Correspondence: Cortissoz, Royal, 1917, 1921-1923