Gladys Thayer Reasoner Correspondence: C-D 1907-1943