Gladys Thayer Reasoner Correspondence: C-D, 1907-1943