Gladys Thayer Reasoner Correspondence: Buckley, Lily 1917-1922