Emma Beach Thayer Correspondence: Bl-Bu, 1917-1923