David Reasoner Correspondence: Birch, Mary Thayer, 1924