Gladys Thayer Reasoner Correspondence: Birch, Mary Thayer, 1916-1927