Emma Beach Thayer Correspondence: Birch, Mary Thayer 1891-1923