Gladys Thayer Reasoner Correspondence: Birch, Elsie 1916-1936