Gladys Thayer Reasoner Correspondence: B, 1912-1937