Correspondence: Ashton, Thomas B., circa 1847-1852