Diaries: "Diary of European Tour," Katie Mae McCoy 1956